יום שני, 3 באוגוסט 2015

עורך דין אלון שוחט: פרסום בנושא הוצאה לפועל

עורך דין אלון שוחט: פרסום בנושא הוצאה לפועל: חייב כספים בהוצאה לפועל? חייבים לך כספים בהוצאה לפועל? ביום 28.7.15 התקבל בכנסת תיקון לחוק ההוצאה לפועל שעשוי לתת הפטר מחובות אלו לחייבים מ...

פרסום בנושא הוצאה לפועל

חייב כספים בהוצאה לפועל? חייבים לך כספים בהוצאה לפועל? ביום 28.7.15 התקבל בכנסת תיקון לחוק ההוצאה לפועל שעשוי לתת הפטר מחובות אלו לחייבים מוגבלים באמצעים מסוימים, בתנאים המפורטים בתיקון. קישור להודעת הכנסת בעניין התיקון לחוק ההוצאה לפועל.

יום ראשון, 8 בספטמבר 2013

עורך דין אלון שוחט: מידע מועיל לבעלי דירות – תמ"א 38 – פרסום שמיני

עורך דין אלון שוחט: מידע מועיל לבעלי דירות – תמ"א 38 – פרסום שמיני: להלן המשך חלק מתמריצי בנייה לבעלי דירות במבנים המשתתפים בתוכנית כפי שפורסמו על ידי משרד הפנים, בתכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני ...

מידע מועיל לבעלי דירות – תמ"א 38 – פרסום שמיני

להלן המשך חלק מתמריצי בנייה לבעלי דירות במבנים המשתתפים בתוכנית כפי שפורסמו על ידי משרד הפנים, בתכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידת אדמה – תמ"א 38 נוסח משולב – הוראות  התוכנית – אשר הינה שילוב של הוראות תמ"א 38, תמ"א 38/1 א', תמ"א 38/2 ותמ"א 38/3 המאושרות. תוך שיצוין כי הנוסחה המחייב הוא כפי שאושרה תמ"א 38 על שינוייה ע"י ממשלת ישראל.
" הריסת מבנה והקמתו מחדש שינוי מס' 2, שינוי מס' 3:
14א הועדה המקומית רשאית להתיר הריסת מבנה אשר הוצא היתר לבנייתו קודם ה – 1 בינואר 1980 ונקבע על ידי מהנדס כי יש צורך בחיזוק המבנה בפני רעידות אדמה כאמור בסעיפים 8 ו – 9, והקמתו מחדש בתוספת זכויות בניה בהתאם לאמור בסעיפים 11, 12, 14 לפי העניין אם התקיימו תנאים אלה:
א      יעוד המבנה החדש ושטחי הבניה יהיו לפי התוכניות המפורטות שחלות במקום בתוספת שטחי הבניה האמורים בתכנית זו.
א1    על אף האמור בסעיף 13, חלה במקום תכנית מפורטת או תכניות מפורטות ונותרו זכויות בניה שטרם מומשו, יחולו זכויות בניה מכוח התכניות כאמור בנוסף על הזכויות מכוח סעיפים 11, 12, 14 לתמ"א לפי העניין. והכל בכפוף לשיקול דעת הועדה המקומית כאמור בסעיפים 21-22.
א2    בחנה הועדה את השלכות וההשתלבות במרחב הסמוך למבנה.
א3    המבנה החדש יכלול מרחב מוגן דירתי לכל יחידת דיור חדשה.
ב      הוראות סעיפים 11, 15 ו – 16 לעניין התרת חריגה של קווי הבניין יחולו על המבנה החדש. יובהר כי תותר בנית חניה תת-קרקעית עד לגבול המגרש בשטח כפי הנדרש על פי הוראות החוק או התקנות.
ג       הצגת פתרון חניה לשביעות רצונו של מהנדס הועדה המקומית.
ד       הגשת התוכניות והמסמכים הבאים:
(1)          תכניות לעיצוב המבנה. תכנית כאמור תוכן בהתאם להוראות הבניה הקבועות בתכנית מפורטת שחלה במקום.
(2)          תכנית פיתוח של המגרש כולל שטחי חניה, התשתיות של המבנה, גדרות (אם נדרשות), שטחי גינון, שבילים וכו'.
ה       עמידה בדרישות סעיפים 26, 27 בתכנית זו, בשינויים מתחייבים.
ו        הוראות סעיף זה לא יחולו על מבנים שמיועדים לשימור ומבנים בעלי ערך היסטורי ואדריכלי.".


·         תמריצים נוספים שנקבעו יפורטו בפרסומים הבאים.

יום שני, 2 בספטמבר 2013

עורך דין אלון שוחט: מידע מועיל לבעלי דירות – פרסום שביעי

עורך דין אלון שוחט: מידע מועיל לבעלי דירות – פרסום שביעי: להלן המשך חלק מתמריצי בנייה לבעלי דירות במבנים המשתתפים בתוכנית כפי שפורסמו בתכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידת אדמה – תמ&quo...